Deratizácia

Ničenie nebezpečných a zdraviu škodlivých hlodavcov

Dezinfekcia

Ničenie mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov.

Dezinsekcia

Zničenie škodlivých, epidemiologicky a hospodársky obtiažneho hmyzu.

Ničenie hlodavcov

Deratizácia

Ide o opatrenia preventívne a represívne pri využití rodenticídov (chemické ničenie hlodavcov).

Populačná a biologická aktivita hlodavcov určuje vykonávať deratizáciu objektov minimálne dva krát za rok a to na jar a na jeseň.

Pre potravinárske závody prevádzame monitoring výskytu hlodavcov s následnou dokumentáciou o výskyte hlodavcov. Predpokladom úspešnej deratizácie je plán deratizácie, aby bol samotný zásah úspešný.

Výkon deratizácie vykonávame pre

 • poľnohospodárstvo
 • administr.budovy
 • potravinárske výroby
 • ubytovacie zariadenia
 • bytové a družstevné podniky
 • obchod. komplexy
 • mestá a obce

Ničenie choroboplodných zárodkov

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces, pri ktorom sa zneškodňujú mikroorganizmy a choroboplodné zárodky pomocou chemických, fyzikálnych alebo kombináciou postupov .Cieľom je prerušiť cestu nákazy k citlivému jedincovi.

Dezinfekcia sa prevádza na základe odborných znalostí z oblasti biológie a šírenia choroboplodných zárodkov.

Pre dezinfekciu používame výkonné a vysoko účinné aplikačné stroje, ktoré kombinujú mokrú dezinfekciu s aerosolom dezinfekčných prípravkov.

Vykonávame najčastejšie dezinfekcie

 • administr.budovy
 • Potravinárske a stravovacie prevádzky
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Bazény , sauny
 • Poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby
 • Povalové priestory pred a po odstránení holubieho trusu
 • Byty po zosnulých
 • Školské zariadenia , kancelárie
 • Prostriedky hromadnej dopravy ľudí

Ničenie hmyzu

Desinsekcia

Je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom zničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky obtiažneho hmyzu.

Druhy chemickej likvidácie prevádzame rôznymi postupmi podľa danej situácie a prostredia.

Plán dezinsekcie obsahuje:

 • Prieskumné práce (zistenie druhu a množstva hmyzu v zamorenom objekte, spôsob dezinsekcie, výber dezinsekčného prípravku, návrh na odstránenie hygienických závad)
 • Bezpečnostné a ochranné opatrenia (ochrana vlastná pri výkone, ochrana užívateľov objektu)
 • Prevedenie dezinsekcie
 • Kontrola a evidencia / účinnosť zásahu , vytvorenie podrobného zápisu o prevedenej dezinsekcii

Dezinsekcia je prevedená schválenými prípravkami pre profesionálne použitie na daný druh hmyzu.

Prevádzame dezinsekciu pre

 • potravinárske prevádzky
 • objekty živočíšnej a rastlinnej výroby
 • školy
 • bytové podniky a družstvá
 • zdravotníctvo
 • obchodné komplexy
 • administratívne a kancelárske budovy
 • stravovacie zariadenia
 • zariadenia cestovného ruchu

V čom ešte Vám vieme pomôcť?

Ostatné naše činnosti

Fumigácia - plynovanie

Pri prevádzaní fumigácie je dosiahnutý prienikom plynu cez komoditu alebo prostredie vysoký účinok ošetrenia skladovaného obilia a iných poľnohospodárskych produktov.

Chemická ochrana rastlín

Postreky proti listožravému a drevokaznému hmyzu , ničenie burín na nežiadúcich miestach okolo budov ,chodníkov , zámkových dlažbách , koľajových tratiach.

HACCP a IPM

HACCP – analýza nebezpečia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín a riešenia.

IPM (Integrated Pest management) – Integrovaný systém ochrany pred škodcami

Kto sme, čomu sa venujeme, …

SARAT

Firma SARAT sa zaoberá činnosťou v oblasti služieb, konkrétne v ochrannej dezinfekcii, dezinsekcii, deratizácii /DDD/, plynovaní – fumigácii, bielení objektov živočíšnej výroby, v chemickej ochrane rastlín a autodopravou do 3,5 t.

Filozofia spoločnosti je stanovená na odbornom zhodnotení konkrétneho problému a jeho odbornom riešení s prihliadnutím na ekonomické a v nemalej miere i enviromentálne dopady vykonávaných prác DDD. Používame len prípravky, ktoré sú legislatívne schválené, sú šetrné k ľuďom, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie pri zachovaní vysokej účinnosti.

Každý zásah pracovníkov DDD je dôsledne zdokumentovaný podľa legislatívnych požiadaviek, a slúži pre kontrolu vykonaných prác pre objednávateľa a pre kontrolné orgány.

Kontaktný formulár, telefónne čísla, …

Kontaktujte nás

SARAT
Hlinská 35,
010 01 Žilina

Mobil: 0903 544 588
E-mail: info@sarat.sk

Kontaktná osoba: Tibor Jaššo

IČO: 18002200
IČ DIČ: SK1020538200

© Copyright - Sarat 2017